سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

با اطلاعات ناقصی که 
به درست بودنش یقین نداریم
قضاوت نکنیم تبسم


+ تاریخ یکشنبه 93/10/21ساعت 12:0 صبح نویسنده E . A | نظر