سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!


خــداسـت که نـمـی گـذارد زمـیـن و آسـمـان فـرو ریـزنـد

و اگـر فـرو ریـزنـد احــدی بـعـد از خــدا نـیـسـت که از ریـزش آنها مـانـع شـود

و او بـردبـار و آمـرزنـده اسـت 

 

زلزله تهران 94


+ تاریخ چهارشنبه 94/6/4ساعت 12:0 صبح نویسنده E . A | نظر