سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

 

 حضرت مــحــمــد صلی الله علیه و اله فرموده اند :
  
 چه خـوب فـرزنـدانـى هـسـتـند دخــتـرانِ بـا حــیــا

 
 هر کـس یکى از آنـها را داشـتـه باشـد

خـداونـد آن دخـتـر را براى او مانـعى در برابر آتـش دوزخ قـرار مـى دهـد. 
 
 (میزان الحکمة ج 13ص 442 ح22623)


+ تاریخ شنبه 94/5/24ساعت 12:0 صبح نویسنده E . A | نظر