سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

ای پسرانی که خواهر دارید...


مبادا پیشِ خواهرتون، از پدرتون بدگویی کنید یا ضعف های پدر رو به رو بیارید و ازش ایراد بگیرید... بلبلبلو


دختری که پدرش، پیشش کوچیک بشه؛ هر بی سر و پایی براش جذاب میشه! وااااای


+ تاریخ پنج شنبه 93/2/11ساعت 12:0 صبح نویسنده E . A | نظر